Verkoopsvoorwaarden
IOTTA

Deze website is eigendom van IOTTA COMMUNICATIONS NV.

Bedrijfsgegevens:
IOTTA Communications nv
Azaleastraat 75
9040 Gent
Tel: +32 (0)9 228 65 69
Mail: info@iotta.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0415.789.015

Datum van publicatie: 01/01/2011

Artikel 1:

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen IOTTA Communications (hierna I.C. genoemd) en haar klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De klant wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook indien zij strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en facturen van I.C. aan haar klant.

Artikel 2:

Elke bestelling door de klant gedaan impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de inhoud ervan. De opdrachtgever en/of klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle uitvoeringen en realisaties en dit zowel voor wat betreft de vorm, taal/talen, inhoud, acties, verspreiding, beeld- stem- en soundgebruik, e.a., als voor de daaruit voortvloeiende mogelijke gevolgen.

Artikel 3:

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden I.C. niet. De leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer I.C. ze uitdrukkelijk als definitief heeft aangegeven, en schriftelijk heeft aanvaard. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk aan onze wil, van zulke aard dat de uitvoering van het contract niet meer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van overmacht, geven ons het recht het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of meteen stop te zetten, zonder verplichting tot schadevergoeding, bijvoorbeeld met name: -verbod tot invoer of uitvoer -door de officiële instanties uitgevaardigde maatregelen, die de levering onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op het moment dat het contract werd afgesloten. -onderbreking in spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, enz. Deze opsomming is slechts richtinggevend en niet beperkend.

Artikel 4:

Onze goederen worden geleverd en door de koper aanvaard bij vertrek uit onze firma te Gent of van bij onze leveranciers/producenten. Zij reizen op risico van de klant , vracht- en transportkosten ten zijnen laste.

Artikel 5:

Het leveren van 15 % meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegelaten. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of een bijzonder moeilijke productie en/of afwerking vereisen. De facturen worden opgemaakt op grond van de werkelijke geleverde hoeveelheden inclusief het aantal referentiemodellen van(voor) I.C.

I.C. mag van alle geleverde goederen/realisaties, zonder voorafgaande vraag, minimum 3 exemplaren houden als referentie en/of dit tevens gebruiken voor eigen presentatie- en promotiemateriaal.

Artikel 6:

Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde goederen/diensten ons schriftelijk en aangetekend gedaan te worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan wat betreft de zichtbare gebreken of na ontdekking van het gebrek, wat betreft de verborgen gebreken. Het verstrijken van deze termijn zonder schriftelijke aangetekende klacht houdt de definitieve aanvaarding in en goedkeuring van de geleverde diensten en/of goederen.

Artikel 7:

Alle voorschotten en portkosten moeten bij bestelling contant betaald worden. Alle andere I.C.-facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of andere schuld wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest van minimum 9% op het verschuldigde bedrag, berekend op de dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 Euro voor alle buitengerechtelijke kosten en behoudens het recht van I.C. om de werkelijk geleden schade, daarbij inbegrepen kosten en uitgaven die worden betaald om de bedragen te innen, te vorderen indien deze hoger zou zijn.

Artikel 8:

Onder meer in geval van niet-betaling door de klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enig andere contractuele verplichting ; indien de klant zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht ; in geval van vereffening of ontbinding van de klant ; in geval van onvermogen van de klant ; indien de klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers ; indien er op het geheel of een deel van de goederen van de klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de klant ; in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de klant ; in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht, is I.C., onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken zonder enige waarschuwing of formaliteit gehouden te zijn.

Artikel 9:

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te zijn, moet een bestelling schriftelijk worden doorgegeven. Elke bestelling verbindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Bij het annuleren van een bestelling of een opdracht door onze klant zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van minimum 33% verschuldigd zijn op de totale waarde van de door ons te leveren goederen/prestaties, onverminderd de volledige betaling van de reeds verrichte prestaties, de door ons gemaakte kosten alsook de kosten van de door ons reeds geplaatste bestellingen aan derden.

Artikel 10:

Onze prestaties, verkopen of werkzaamheden houden geen overdracht in van de eigendom van of intellectuele eigendom m.b.t. ontwerpen, creaties, auteurs- en reproductierechten, illustraties, foto’s, artworks, video- en filmopnames, soundtracks e.a. Zij blijven onze eigendom zolang de afstand niet uitdrukkelijk op de desbetreffende factuur wordt vermeld of schriftelijk door I.C. wordt overeengekomen. Geen enkele gehele of gedeeltelijke herdruk, vertaling, hergebruik of aanpassing, onder eender welke vorm ook of volgens om het even welke methode of techniek is toegelaten zonder dat I.C. vooraf een schriftelijk akkoord gegeven heeft en de door I.C. gevraagde prijs hiervoor door de klant is betaald.
In het geval waarin I.C. een toestemming of gebruiksrecht verleent m.b.t. auteursrechterlijk beschermde zaken : Het gebruiksrecht m.b.t. auteursrechterlijk beschermde creaties van I.C. (zoals o.a. creaties en beelden), is steeds beperkt tot maximum 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedgekeurde offerte en geldt enkel voor het gebruik zoals in de offerte vermeld en enkel op het Belgisch grondgebied, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11:

I.C. heeft het recht elke realisatie te signeren. I.C. heeft ten allen tijde het recht om de naam van haar klant(en) en/of product(en) als referentie aan te halen en/of te gebruiken en dit via om het even welk medium. Tevens kan I.C., voor haar eigen publiciteit, prospectie of andere economische doeleinden, alle of een selectie van de door haar ontworpen en/of gerealiseerde werken voorleggen en/of (ver)tonen en dit zonder het vragen van een goedkeuring van haar betreffende opdrachtgever/klant.

Artikel 12:

Tenzij de klant erom verzoekt, worden alle filmen, bromuren, ekta’s, scans, CD-roms, kapvormen, digitale files, bestanden … gedurende maximum 1 jaar door I.C. bewaard. Onder geen enkel beding kan I.C. verantwoordelijk worden gesteld voor het technisch aftakelen en/of beschadigd geraken van het materiaal gedurende deze bewaarperiode.
Na het verstrijken van die periode van maximum 1 jaar kunnen deze documenten door I.C. worden vernietigd zonder voorafgaande mededeling/verwittiging aan of akkoord van de klant en zonder dat I.C. aansprakelijk kan worden gesteld voor de vernietiging/verdwijning.

Artikel 13:

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.